lunedì 7 maggio 2012

rifiuto

Casalinga disperata o ...casalinga ispirata ?